Search
  • דורון פלק - רואה חשבון

עוסק/ת פטור/ה וגם שכיר/ה? על מה מדווחים למע"מ?

Updated: Feb 12, 2019

האם צריך לדווח למע"מ רק על ההכנסות מהעסק או גם על ההכנסות כשכירים?

שאלה נפוצה שרבים שואלים אותי, ורלבנטית לעוסקים הפטורים שביניכם, שהם גם שכירים, ומדווחים למע"מ על מחזור העסקאות שלהם באופן עצמאי (לא באמצעות רואה חשבון) היא:

האם צריך לדווח למע"מ רק על ההכנסות מהעסק או גם על ההכנסות כשכירים?

התשובה – על ההכנסות מהעסק בלבד!!

כלומר, הכנסת העוסק הפטור ממשכורת לא רלבנטית לעניין דיווח העוסק הפטור למע"מ, כמו גם לקביעת מחזור העסק כדי לקבוע האם העוסק חרג או שלא חרג מתקרת הפטור (בשנת 2018 עמדה התקרה על 99,003 ₪).

0 views0 comments

בקשתך התקבלה בהצלחה

ליצירת קשר בכל שאלה או נושא:

שירותי ראיית חשבון קלאסיים וייעוץ פיננסי - עסקי

תחת קורת גג אחת